გამოცემები

დამხმარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი მუნიციპალიტეტებისათვის გენდერულ ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

Authors: შორენა კახიძე

დოკუმენტის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საბიუჯეტო უფლებამოსილების ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით გენდერული ბიუჯეტირების არსებული მექანიზმების გამოყენების მაქსიმალური მხარდაჭერა. დოკუმენტი მიზნად ისახავს ასახოს საერთაშორისო გამოცდილება, დამოუკიდებელი კვლევების შედეგები კონკრეტული მიმართულებით, მხოლოდ დაინტერესებულ მხარეთა მიერ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველსაყოფად.

კრიზისის გადალახვიდან – XXI საუკუნის საარჩევნო ადმინისტრაციისკენ: რეფორმის პაკეტის ძირითადი ხედვა და პრინციპები

Authors: EECMD

პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) მიერ, პროექტის – „დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის მხარდაჭერა და გაძლიერება წინასაარჩევნო პერიოდში“ ფარგლებში.

COVID-19-ის პანდემიის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე რეგიონულ ჭრილში (თბილისი, აჭარა, იმერეთი, კახეთი და შიდა ქართლი)

Authors: თამარ ხორბალაძე

პანდემიამ 2020 წელი, ჯანდაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევების გარდა, ეკონომიკური თვალსაზრისითაც მძიმე წლად აქცია. Covid 19-ის ეკონომიკური შედეგების დათვლა და პროგნოზების გაკეთება, როგორც მსოფლიოს, ისე საქართველოს მასშტაბით ჯერ კიდევ 2020 წლის გაზაფხულზე დაიწყო. 2020 წლის ბოლოსთვის ეს ეფექტი უფრო გამოიკვეთა და შეიძლება მეტ-ნაკლებად კონკრეტული ციფრებით დაითვალოს გავლენა, რომელიც წელს ქვეყნის ეკონომიკამ, მათ შორის რეგიონების ეკონომიკამ მიიღო.

გენდერული ბიუჯეტირების გამოწვევები საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე

Authors: შორენა კახიძე

დოკუმენტი მიმოიხილავს გენდერული ბიუჯეტირების გამოცდილებას საქართველოში და პრობლემის ანალიზს მუნიციპალურ დონეზე. გენდერული თანასწორობის მისაღწევად ადგილობრივ თვითმმართველობებს უდიდესი როლი აკისრიათ, რადგან სწორედ მათ გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქალებისა და მამაკაცების კეთილდღეობა.

ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის თანამედროვე გამოწვევები

Authors: კოკა კიღურაძე

სახელმწიფო უნდა იყოს მთავარი გარანტი იმისა, რომ პანდემიამ არ გაწყვიტოს ისედაც სუსტი კავშირები მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის, განსაკუთრებით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. წინამდებარე დოკუმენტი მიმოიხილავს ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის თანამედროვე გამოწვევებს. წარმოდგენილია რეკომენდაციები, მათ შორის ელექტრონული მმართველობის სხვადასხვა მეთოდების დანერგვის მიმართულებით.

საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი

Authors: ზვიად ბარქაია, ბაკურ კვაშილავა, ნინო გოგოლაძე, ირაკლი ქობალია, ივანე ჩხიკვაძე

დემოკრატიულ საზოგადოებებში პოლიტიკურ პარტიებს მრავალი მნიშვნელოვანი ფუნქცია აკისრიათ: არჩევნებში მონაწილეობასა და კანდიდატების წარდგენასთან ერთად, ისინი პოლიტიკის შემუშავების, მმართველობაში მონაწილეობის, საზოგადოებრივ ინტერესთა გაერთიანების თუ პოლიტიკური სოციალიზაციის მნიშვნელოვან როლსაც ასრულებენ. პარტიების ინსტიტუციური სიჯანსაღე ამ მნიშვნელოვანი ფუნქციების წარმატებით შესრულებას განაპირობებს. „საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტის“ მეორე გამოცემა სწორედ იმის უკეთ შესასწავლად შეიქმნა, თუ განვითარების რა გზა გაიარეს პოლიტიკურმა პარტიებმა და როგორ შეგვიძლია უკეთ დავძლიოთ ის პრობლემები, რომლებიც დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის პროცესს ახლავს.

თბილისში სარკინიგზო ხაზის განვითარების პოლიტიკის დოკუმენტი

Authors: ირაკლი ჟვანია

წინამდებარე დოკუმენტი მიზნად ისახავს თბილისის სარკინიგზო ხაზთან დაკავშირებული მოსაზრებებისა და მიდგომების შეფასებას კომპლექსური ქალაქგანვითარებითი კუთხით. დასკვინის სახით კი ჩამოთვლილია ის მიზნები, რომელთა მიღწევაც შესაძლებელია რკინიგზის ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში სამგზავრო ფუნქციის შენარჩუნებით და შემოვლით მარშრუტზე მხოლოდ დიდი სატვირთო და ტრანზიტული მოძრაობის გადატანით.