საქართველოში მუნიციპალურ დონეზე საჯარო ფინანსების მართვასთან დაკავშირებული გამოწვევები

საზოგადოების საერთო კეთილდღეობის უზრუნველყოფა, თითოეული მოქალაქისა თუ რომელიმე ჯგუფის თავისუფალი განვითარება, სრულფასოვანი საზოგადოებრივი მომსახურების გაწევა შეუძლებელია მხოლოდ ცენტრალიზებული მმართველობის პირობებში. იმისათვის, რომ მმართველობის სისტემამ სათანადოდ უპასუხოს მოსახლეობის მოთხოვნილებებს და უზრუნველყოს მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში, აუცილებელია მმართველობითი უფლებამოსილებებისა და რესურსების გადანაწილება ცენტრალური ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეებს შორის. 

იხილეთ დოკუმენტი