ღირებულებები, პროგრამები და ქმედებები: უკრაინული პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიებისა და საკანონმდებლო პოზიციების დადგენა

წინამდებარე პუბლიკაციის მიზანია განსაზღვროს უკრაინის ძირითადი პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიები 2019 წლის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო საარჩევნო პროგრამების ანალიზის შედეგად. პარტიების პროგრამები განხილულია სამი მიმართულებით: საშინაო, საერთაშორისო და საჯარო. კვლევითი ნაშრომი აგრეთვე წარმოაჩენს სავარუდო გზებს პოლიტიკური პარტიების პროგრამების ხარისხის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის. პუბლიკაცია მოამზადა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრმა  და ხელმისაწვდომია ინგლისურ და უკრაინულ ენებზე.

იხილეთ დოკუმენტი