პოლიტიკური განათლება უკრაინაში: არსებული მდგომარეობის ანალიზი

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის მიერ და წარმოადგენს უკრაინაში პოლიტიკური განათლების არსებული მდგომარეობის ექსპერტულ ანალიზს. პოლიტიკის დოკუმენტი ავლენს სისტემურ ხარვეზებს, როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე აღნიშნულ საკითხზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხრიდან, და აგრეთვე, გვთავაზობს მათი გადაჭრის გზებსაც. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ და უკრაინულ ენებზე.

იხილეთ დოკუმენტი