უკრაინა

2016 წელს, NIMD მხარს დაუჭერს მნიშვნელოვან პოლიტიკურ და საკანონმდებლო რეფორმებსა და ინსტიტუციონალური განვითარების ძალისხმევებს, რომლებიც გავლენას ახდენენ უკრაინის დემოკრატიაზე. პრიორიტეტული იქნება ისეთი საკითხები როგორებიცაა პოლიტიკური პარტიის განვითარება, რეგიონალური დემოკრატიის აქტივისტების შესაძლებლობების განვითარება, საარჩევნო და სხვა მნიშვნელოვანი რეფორმები, დემოკრატიის საკითხებზე პუბლიკაციების გამოცემა, ისევე როგორც პოლიტიკასა და უკრაინის პოლიტიკურ პარტიებში ქალთა და უმცირესობის ჯგუფების ფართო მონაწილეობის მხარდაჭერა და წახალისება.

უფრო კონკრეტულად, NIMD მიზნად ისახავს მხარი დაუჭიროს დისკუსიებს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ უკრაინის პოლიტიკურ სისტემაზე და უფრო მეტად შეისწავლოს საჭიროებები, რომლებიც ხელს შეუწყობს ისეთი მთავარი საკითხებების გაადაწყვეტას როგორიცაა პოლიტიკური პარტიის განვითარება და შიდა პარტიული დემოკრატია, პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება, პოლიტიკისა და არჩევნების ფასი, გენდერული თანასწორობა და სხვა შესაბამისი საკითხები. საკუთარ საქმიანობაში ნიმდი ასევე ჩართავს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს და იმუშავებს ჩართულობის საუკეთესო სტრატეგიების განსავითარებლად, რომლებიც მიმართული იქნება უკრაინაში დემოკრატიის დამატებითი კონსოლიდაციისაკენ. პოლიტიკური პარტიების გაძლიერებისა და დემოკრატიზაციის მიზნით, ნიმდი ჩაატარებს საჭიროებებზე მორგებულ სემინარებსა და ტრენინგებს პოლიტიკის ანალიზისა და ინსტიტუციონალური განვითარების საკითხებზე, ისევე როგორც მხარს დაუჭერს ცოდნისა და გამოცდილების გაცვლას საერთაშორისო დონეზე.