ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სერვისები და დახმარებები გორის მუნიციპალიტეტში

იხილეთ დოკუმენტი