შიდა პარტიული დემოკრატია და ადგილობრივი თვითმმართველობა

პოლიტიკის ნარკვევთა ეს კრებული, რომელიც 2011 წელს მომზადდა, შიდა პარტიული დემოკრატიისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის იმ აქტუალურ საკითხებს განიხილავს, რომლებიც უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოს დემოკრატიული განვითარებისათვის.

ნარკვევი ქალთა პოლიტიკურ პარტიებში მონაწილეობის შესახებ, რომელიც თამარ ბაგრატიამ და მედა ბადაშვილმა მოამზადეს, მიმოიხილავს პოლიტიკური პარტიების წესდებებსა და ორგანიზებას, მათ საერთაშორისო თანამშრომლობის ფორმებსა და გადაწყვეტილებათა მიღების წესებს გენდერული პერსპექტივით. ნაშრომი აანალიზებს ქალთა თანამონაწილეობას როგორც პარტიულ, ასევე ეროვნულ და ადგილობრივ მმართველობისა და თვითმმართველობის ინსტიტუტებში.

დავით ჯიჯელავა, ნარკვევში ახალგაზრდობისა და პოლიტიკის შესახებ განიხილავს თუ რა როლს ასრულებენ ახალგაზრდები პოლიტიკურ პარტიებში. მისი ანალიზი, რომელიც სტატისტიკურ მონაცემებსა და კვლევებს ეყრდნობა, საინტერესო დაკვირვებებს გვთავაზობს იმის თაობაზე თუ რა ტენდენციებია ახალგაზრდობის პოლიტიკასა და პარტიებში მონაწილეობის მხრივ. ახალგაზრდული პოლიტიკური საქმიანობა არ არის გადამწყვეტი პოლიტიკურ კარიერაში წარმატების მისაღწევად.

იხილეთ დოკუმენტი