შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პროფესიული განათლების უფლების უზრუნველყოფა მათი ღირსეული ცხოვრებისთვის
იხილეთ დოკუმენტი