ქალაქ ბათუმში ავარიული სახლების პრობლემის გადაჭრის საჯაროობა და დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობის ხელშეწყობა

ბათუმის რეგიონული განვითარების გზამკვლევი

იხილეთ დოკუმენტი