უსაფრთხო საგზაო გარემო ბავშვების, ხანდაზმულებისა და შშმ პირებისთვის

გორის რეგიონული განვითარების გზამკვლევი

იხილეთ დოკუმენტი