საქართველოს პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირება

NIMD-ის აღმოსავლეთ ევროპული სამეზობლოს ოფისის მიერ, პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირება პირველად 2014 წელს ჩატარდა. წინამდებარე დოკუმენტი კი მეორე რანგირებას წარმოადგენს, რომელიც 2015-2016 წლებს მოიცავს.

პოლიტიკური პარტიების გენდერული თანასწორობის ინდექსი პარტიებს სამი ძირითადი განზომილებით აფასებს – საარჩევნო, ინსტიტუციური და პროგრამული. თითოეული განზომილება მოიცავს ინდიკატორების ერთობლიობას, რომელთაც მინიჭებული აქვთ კონკრეტული ქულა და მათი ერთობლიობა შემდგომში, პარტიებში გენდერული თანასწორობის ინდექსის შექმნის შესაძლებლობას იძლევა.

იხილეთ დოკუმენტი