საქართველოს კონსტიტუცია

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს არაოფიციალურ ტექსტს და მომზადებულია ა(ა)იპ ”კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრის” მიერ და დაბეჭდილია ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის (NIMD) სამხრეთ კავკასიის ოფისის ფინანასური მხარდაჭერით. იგი მოიცავს 1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებული საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტს, მასში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებებს. ეს პუბლიკაცია არ გამოხატავს რაიმე სახელმწუფო ან პოლიტიკურ ინტერესს. პუბლიკაციაში ასახული მოსაზრებები ან ფაქტები არასახავს NIMD-ის მოსაზრებებს. NIMD პასუხს არ აგებს ამ პუბლიკაციის და/ან ავტორთა მიერ მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების ან ციტირების სიზუსტეზე.

იხილეთ დოკუმენტი