საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში: პოლიტიკური პარტიების თვალსაზრისი

პუბლიკაცია მოიცავს 13 ოპოზიციული პოლიტიკური პარტიის მოსაზრებას საკონსტიტუციო რეფორმის ირგვლივ. ანგარიში დაყოფილია თავებად და მოიცავს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების პოზიციების ანალიზს ზოგადად, საკონსტიტუციო რეფორმაზე და ასევე ისეთი კონკრეტულ საკითხებზე, როგორიცაა: ხელისუფლების დანაწილება, ძალთა ბალანსი, სასამართლო რეფორმა, არჩევნები და პარლამენტი, კონფლიქტური რეგიონები და ტერიტორიული მოწყობა, ადამიანის უფლებები და თავისუფლებები, პარტიების დაფინანსება.

2010 წელს, NIMD საქართველოს წარმომადგენლობამ 8 საჯარო დებატის ორგანიზებას გაუწია მხარდაჭერა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. აღნიშნულ დებატებში მონაწილეობის მისაღებად მოწვეულნი იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლები. ამავე დროს, NIMD დაინტერესებული იყო პროცესში ჩაერთო ის პოლიტიკური ორგანიზაციები, რომელთაც უარი განაცხადეს სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთან თანამშრომლობაზე. არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მეცნიერებთან ერთად, NIMD-მა შეიმუშავა კითხვარი, რომელიც საკონსტიტუციო რეფორმის უმთავრეს საკითხებსა და კონსტიტუციასთან პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებულ საკითხებს ეხებოდა. „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის’’ (CRRC) მხარდაჭერით, NIMD-მა 13 პოლიტიკური პარტია მიიწვია კვლევაში მონაწილეობის მისაღებად. პარტიების უმეტესობამ კითხვებზე პასუხი ენთუზიაზმითა და თანამშრომლობისადმი კონსტრუქციული დამოკიდებულებით გასცა.

იხილეთ დოკუმენტი