პოლიტიკის ფორმირების პროცესი საქართველოს პოლიტიკურ და არასამთავრობო სექტორში

პუბლიკაციაში განხილულია საქართველოს პოლიტიკური პარტიების მიერ პოლიტიკის ფორმირების პროცესი და ტრადიციები. ასევე, საუბარია იმ შესაძლებლობებსა და რესურსებზე, რომლებიც საქართველოში მოქმედ არასამთავრობო და კვლევით ინსტიტუტებში არსებობს და შეიძლება გამოყენებულ იქნას პარტიების განვითარებისათვის. ამ კვლევის ჩატარებით NIMD შეეცადა დაინტერესებული მკითხველისათვის ეჩვენებინა ის ნორმები და პროცესები, რომელთა მიხედვითაც საქართველოს პოლიტიკური პარტიები პოლიტიკის ფორმირებას ახდენენ.

ეს კვლევა პოლიტიკის ფორმირების რამდენიმე განზომილებას აფასებს: უპირველეს ყოვლისა, ჩვენ გვაინტერესებდა პოლიტიკის შექმნის შიდაპარტიული პროცესები და ის, თუ რამდენად ინსტიტუციონალიზებული, დემოკრატიული და ეფექტიანია ისინი და თუ ეს ასე არაა, რა წინააღმდეგობები უშლის ხელს. ეს პუბლიკაცია, ასევე, მიმოიხილავს იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც ქართულ არასამთავრობო, კვლევით ორგანიზაციებში არსებობს რათა დაეხმაროს პარტიებს პოლიტიკის ფორმირებაში; აქვე, ყურადღება ეთმობა იმ მეთოდებსა და რესურსებზე საუბარს, რომელთაც ქართული პოლიტიკური თუ სამოქალაქო სექტორი საზოგადოებასთან კომუნიკაციისათვის იყენებს; საერთაშორისო დახმარებისა და თანამშრომლობის იმ შესაძლებლობებს, რომლებიც მიმართულია პარტიათა განვითარების ამ კომპონენტზე.

იხილეთ დოკუმენტი