პოლიტიკა და რელიგია თანამედროვე საქართველოში: რუსული მოდელი და მისი სავარაუდო შედეგები
იხილეთ დოკუმენტი