მოქალაქეთა მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში

 თბილისის რეგიონული განვითარების გზამკვლევი

იხილეთ დოკუმენტი