თელავის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, როგორც ქალაქის განვითარების ეკონომიკური რესურსი 

თელავის რეგიონული განვითარების გზამკვლევი

იხილეთ დოკუმენტი