თბილისის მუნიციპალიტეტის ფარგლებში მოქალაქეთა ჩართულობის გაუმჯობესება
იხილეთ დოკუმენტი