დამხმარე სახელმძღვანელო დოკუმენტი მუნიციპალიტეტებისათვის გენდერულ ბიუჯეტირებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე

დოკუმენტის მიზანია ადგილობრივი თვითმმართველობების მიერ საბიუჯეტო უფლებამოსილების ეფექტიანად განხორციელების ხელშეწყობის მიზნით გენდერული ბიუჯეტირების არსებული მექანიზმების გამოყენების მაქსიმალური მხარდაჭერა. დოკუმენტი მიზნად ისახავს ასახოს საერთაშორისო გამოცდილება, დამოუკიდებელი კვლევების შედეგები კონკრეტული მიმართულებით, მხოლოდ დაინტერესებულ მხარეთა მიერ ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების უზრუნველსაყოფად.

იხილეთ დოკუმენტი