ახალგაზრდების ჩართულობა უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაში: პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთების როლი

მოცემული კვლევის მიზანია გაანალიზოს უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების ჩართულობა და განსაზღვროს აღნიშნულ პროცესში პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთების როლი. წინამდებარე კვლევა აგრეთვე განიხილავს ახალგაზრდული ფრთების ორგანიზაციულ სტრუქტურებს, პოლიტიკური პარტიებისა და ახალგაზრდა ამომრჩევლების ურთიერთკავშირსა და ახალგაზრდებში პოლიტიკური პროცესებისადმი ინტერესის განელების მიზეზებს.  კვლევა მოიცავს მოცემული მდგომარეობის სამომავლო გაუმჯობესებისათვის საჭირო რეკომენდაციებსაც. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე.

იხილეთ დოკუმენტი