ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის თანამედროვე გამოწვევები

სახელმწიფო უნდა იყოს მთავარი გარანტი იმისა, რომ პანდემიამ არ გაწყვიტოს ისედაც სუსტი კავშირები მოქალაქეებსა და ხელისუფლებას შორის, განსაკუთრებით ადგილობრივ ხელისუფლებასთან. წინამდებარე დოკუმენტი მიმოიხილავს ადგილობრივ თვითმმართველობაში მოქალაქეთა მონაწილეობის თანამედროვე გამოწვევებს. წარმოდგენილია რეკომენდაციები, მათ შორის ელექტრონული მმართველობის სხვადასხვა მეთოდების დანერგვის მიმართულებით.

იხილეთ დოკუმენტი