ადგილობრივი საზოგადოებრივი სივრცეების განვითარება – გორის რეგიონული განვითარების გზამკვლევი
იხილეთ დოკუმენტი