გამოცემები

სტრატეგიული დაგეგმვა პოლიტიკური პარტიებისათვის: პრაქტიკული სახელმძღვანელო

Authors: კასპარ ვან დენ ბერგი; კონტრიბუტორები: კატი პირი, სემ ვან დერ სტააკი, ლევან ცუცქირიძე (2013)

წინამდებარე პუბლიკაციაში, რომელიც NIMD-ისა და საერთაშორისო IDEA-ს მიერ ერთობლივად შეიქმნა, ორი ორგანიზაციის პროგრამულ ქვეყნებში მისი სამომავლო გამოყენების მიზნით, შეჯამებულია საქართველოში NIMD-ის მიერ პარტიული განვითარების მიმართულებით გაწეული სამუშაოს გამოცდილებები.

„სტრატეგიული დაგეგმვა პოლიტიკური პარტიებისათვის: პრაქტიკული სახელმძღვანელო“ მსოფლიოში სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიას შეუძლია გამოიყენოს, რათა გაზარდოს მოქალაქეების მათდამი ნდობა და ინტერესი. წინამდებარე მეთოდოლოგიით, რომელიც წარმატებით გამოიცადა საქართველოსა და მოზამბიკში, NIMD იმედოვნებს, რომ პოლიტიკურ პარტიებს აღმოაჩნდებათ საკმარისი რესურსი, რათა გაიუმჯობესონ საჯარო პოზიცია და გაზარდონ საარჩევნო წარმატების შანსები. ეს პუბლიკაცია სახელმძღვანელოა პოლიტიკური პარტიებისათვის მხარდაჭერი ორგანიზაციებისთვისაც, რათა პოლიტიკურ პარტიებს სტრატეგიული დაგეგმვის პროცესის შექმნასა და განხორციელებაში დაეხმარნონ. პუბლიკაცია მოიცავს სტრატეგიული დაგემვის სახელმძღვანელო პრინციპებს, რომელიც მიმართულია პარტიების ორგანიზაციული შესაძლებლობების სისტემატიური გაძლიერებისაკენ.

პოლიტიკურ პარტიების დაფინანსების რეგულირება: პრაქტიკის მიმოხილვა

Authors: NIMD, IDEA (2012)

პუბლიკაცია, რომელიც 2012 წლის 10–12 ივლისს, ტანზანიაში გამართული კონფერენციის „პოლიტიკურ პარტიათა დაფინანსების სამართლებრივი ჩარჩო,“ საკვანძო საკითხებისა და დასკვნების შეჯამებას წარმოადგენს, ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ისნტიტუტის (NIMD), საერთაშორისო ინსტიტუტი დემოკრატიისა და საარჩევნო მხარდაჭერისათვის (International IDEA) და ტანზანიის დემოკრატიული ცენტრის (TCD) ერთობლივი თანამშრომლობით გამოიცა.

კონფერენციის მონაწილე საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმა განიხილეს პოლიტიკური დაფინანსების საკითხი და იმსჯელეს იმ პრობლემებზე, რასაც ამ მხრივ ბევრი დემოკრატიული სახელმწიფო ხვდება. კონფერენციაში მონაწილე სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა ერთმანეთს გაუზიარეს პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების საკითხის ირგვლივ დაგროვილი გამოცდილება, განიხილეს პოლიტიკური დაფინანსების სხვადასხვა მოდელები და იმსჯელეს პარტიების დაფინანსების საკითხის რეგულირების, შესაბამისი კანონმდებლობის ჩამოყალიბებისა და მისი იმპლემენტაციის გზებზე. პუბლიკაციაში განხილულია ბურუნდის, მალავის, უგანდას, განას, მოზამბიკისა და ტანზანიის მაგალითები.

პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე

 

პოლიტიკური პარტიების დიალოგი: ფასილიტატორის სახელმძღვანელო

Authors: Brechtje Kemp; თანაავტორები: Sam van der Staak, Bjarte Tørå, Augustine Magolowondo (2013)

მოცემული სახელმძღვანელო ხაზს უსვამს დემოკრატიზაციის პროცესში პოლიტიკურ პარტიებს შორის დიალოგის მნიშვნელობას. სახელმძღვანელო სამ შინაარსობრივ ნაწილად არის დაყოფილი და თან ახლავს კონკრეტული ქეისების განხილვა.
პირველი ნაწილი ყურადღებას ამახვილებს მრავალპარტიული დიალოგის მიზნებსა და უპირატესობებზე – როგორ შეუძლია ამ ფორმატს ”აიძულოს” პოლიტიკოსები მეორე პლანზე გადაწიონ  მოკლე ვადიანი საარჩევნო მიზნები ან პირადი ინტერესები და წაახალისოს პარტიები მიაღწიონ კონსესუსს საერთო ეროვნული მნიშვენლობის საკითხებზე. მსჯელობა დამყარებულია სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითებით და ყურადღებას უთმობს ისეთი მნიშვნელოვანი მეთოდოლოგიური საკითხების განხილვას, როგორიცაა პარტიებს შორის ნდობის ჩამოყალიბების პროცესი, მრავალპარტიული დიალოგის ორგანიზება, დღის წესრიგის შემუშავება და სხვები. მეორე ნაწილში აქცენტი გაკეთებულია ფასილიტატორის ქცევაზე – როგორ უნდა უზრუნველყოს ფასილიტატორმა დიალოგის დინამიურად და ნაყოფიერად წარმართვა. გამოცემის მესამე ნაწილი დიალოგის ინკლუზიურობის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს. სახელმძღვანელოს ბოლო, დასკვნით ნაწილში, რამდენიმე ქვეყნის მაგალითზე ავტორები აჩვენებენ პოლიტიკურ პარტიათა შორის დიალოგის თავისებურებებს.

პუბლიკაციის ტექსტი ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

საზოგადოების ხედვა საქართველოს საკონსტიტუციო რეფორმაზე

Authors: NIMD, CRRC (2010)

„ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტი“ წარმოგიდგენთ საკონსტიტუციო რეფორმის ირგვლივ ხარნგრძლივი მუშაობის პირველ შედეგს, რომელიც თანამონაწილეობაზე, გაზიარებასა და კონსენსუსზე დაფუძნებული საკონსტიტუციო რეფორმის მხარდაჭერისკენაა მიმართული. წინამდებარე გამოცემა წარმოადგენს კვლევის შედეგების ანგარიშს, რომელიც ასახავს საზოგადოების აზრს საკონსტიტუციო რეფორმაზე, მათ მოლოდინებს რეფორმირების პროცესზე და პრეფერენციებს ძირითად საკონსიტუტუციო პრინციპებზე. კვლევა 2009 წლის ოქტომბერში, NIMD-ის დაკვეთით CRRC-ის მიერ განახორციელდა.

კვლევის შედეგები მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში საზოგადოების ნაკლებ ჩართულობაზე მიუთითებს. რესპონდენტთა ნახევარმა არ იცის, რატომ დაფუძნდა საკონსტიტუციო კომისია. დიდი სამუშაოა გასაწევი საზოგადოების ამ პროცესში ჩასართავად, რათა შეთავაზებული რეფორმა საყოველთაოდ მიღებული და შედეგიანი აღმოჩნდეს. შედეგებმა ასევე აჩვენა, რომ ახალმა კონსიტიტუციამ უნდა შეძლოს საზოგადოების ნდობის აღდგენა სასამრთლოსადმი. რა სისტემაც არ უნდა შექმნას კომისიამ, ძლიერი და დამოუკიდებელი სასამართლოს არსებობა გადამწყვეტია, რათა საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშვალდებულება უზრუნველყოფილი იყოს. საკონსტიტუციო რეფორმის მიმდინარე პროცესი საფუძველს უქმნის მეტად სტაბილურ, მდგრად და დაბალანსებულ სისტემას, მაგრამ მისი წარმატებულად დანერგვა მხოლოდ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების და ღია დისკუსიებში მათი ჩართვის მეშვეობითააა შესაძლებელი.

ქალთა ჩართულობის გაძლიერება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში

Authors: NIMD (2013)

პუბლიკაცია წარმოადგენს ექსპერტული ანალიზისა კრებულს, რომელიც „ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისათვის სამხრეთ კავკასიის წარმომადგენლობამ (NIMD), კანადის ადგილობრივი ინიციატივების ფონდის მხარდაჭერით, პროექტის „ქალთა ჩართულობის გაძლიერება საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში” ფარგლებში გამოსცა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა თემატური დისკუსიები გენდერული თანასწორობის თემაზე თბილისსა და საქართველოს სხვა ხუთ ქალაქში, რომელსაც ესწრებოდნენ მთავრობისა და პარლამენტის წევრები, არასამთავრობო საერთაშორისო თუ ადგილობრივი ორგანიზაციები და დამოუკიდებელი ექსპერტები. სწორედ თემატური დისკუსიების ფარგლებში, საკითხის დამოუკიდებელი ექსპერტის  მიერ მომზადებული ექსპერტული მიმოხილვები გახდა პუბლიკაციის შექმნის საფუძველი.
კრებული წარმოადგენილია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების გერნდერული ანალიზი და ორგანიზაციის მიერ მოწვეული ხუთი დამოუკიდებელი ექსპერტის ავტორობით შექმნილი ანალიტიკური დოკუმენტები გენდერულ თანასწორობაზე შრომით ურთიერთობებში, განათლების პოლიტიკის დაგეგმვაში, ქალთა მიმართ ძალადობის, მედიაში გენდერული თანასწორობის თემატიკის გაშუქებისა და ბიუჯეტის გენდერული მეინსტრიმინგის თემებზე.
ეს პუბლიკაცია არ გამოხატავს რაიმე სახელმწიფო ან პოლიტიკურ ინტერესს. პუბლიკაციაში ასახული მოსაზრებები არ არის აუცილებელი ასახავდეს NIMD–ის და მათი მართველობის მოსაზრებებს. NIMD პასუხს არ აგებს ავტორთა მიერ ამ სადისკუსიო დოკუმენტებში მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების ან წყაროების ციტირების სიზუსტეზე.

NIMD სამხრეთ კავკასია

Authors: NIMD (განახლებულია 2013 წელს)

NIMD სამხრეთ კავკასიის კორპორატიული ბროშურის მკითხველს შეუძლია მიიღოს მოკლე ინფორმაცია ორგანიზაციის მისიისა და რეგიონული საქმიანობის შესახებ. პუბლიკაციაში ლაკონურად არის განმარტებული ძირითადი პროგრამული მიმართულებების მიზნებისა და ამოცანების შესახებ.

საქართველოს კონსტიტუცია

Authors: კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრი, NIMD (2013)

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს არაოფიციალურ ტექსტს და მომზადებულია ა(ა)იპ ”კონსტიტუციონალიზმის კვლევისა და ხელშეწყობის რეგიონული ცენტრის” მიერ და დაბეჭდილია ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის (NIMD) სამხრეთ კავკასიის ოფისის ფინანასური მხარდაჭერით. იგი მოიცავს 1995 წლის 24 აგვისტოს მიღებული საქართველოს კონსტიტუციის ტექსტს, მასში შეტანილ ყველა ცვლილებასა და დამატებებს. ეს პუბლიკაცია არ გამოხატავს რაიმე სახელმწუფო ან პოლიტიკურ ინტერესს. პუბლიკაციაში ასახული მოსაზრებები ან ფაქტები არასახავს NIMD-ის მოსაზრებებს. NIMD პასუხს არ აგებს ამ პუბლიკაციის და/ან ავტორთა მიერ მოყვანილი ფაქტების, მონაცემების ან ციტირების სიზუსტეზე.

ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაცია საქართველოში

Authors: ქრისტინე მარგველაშვილი, ანა წიკლაური, ლევან კახიშვილი, დიანა ბოგიშვილი, ირინა ოსეფაშვილი (2017)

პუბლიკაცია მომზადდა ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტისა (NIMD) და ეროვნული უმცირესობების საკითხებში ეუთოს უმაღლესი კომისრის (OSCE-HCNM) ოფისის დაკვეთით და ოთხ პოლიტიკის დოკუმენტს აერთიანებს. პოლიტიკის დოკუმენტები საქართველოში ეროვნული უმცირესობების სოციალურ-პოლიტიკურ ინტეგრაციას ეხება და ემყარება კვლევას, რომელიც შესაბამისი სფეროს პროფესიონალებმა ჩაატარეს