გამოცემები

ქალი ამომრჩევლის ელექტორალური ქცევის ირაციონალური და რაციონალური ასპექტები

Authors: თამარ ბაგრატია

კვლევის მიზანია, პოლიტიკურ პარტიებს და სხვა დაინტერესებულ მხარეებს გააცნოს სხვადასხვა ქვეყნის გამოცდილება და ყურადღება გაამახვილოს ქალთა ელექტორალური ქცევის თავისებურებების მნიშვნელობაზე. პუბლიკაცია დაეხმარება პოლიტიკურ პარტიებს, შეიმუშაონ ქალ ამომრჩეველთან კომუნიკაციის სტრატეგიები და წარმართონ მათზე ორიენტირებული ეფექტიანი საარჩევნო კამპანიები. საარჩევნო ადმინისტრაციას და არასამთავრობო თუ სამთავრობო ორგანიზაციებს კი დაეხმარება ქალი ამომრჩევლის აქტივობის გაზრდის პროგრამების შემუშავების პროცესში.

დემოკრატიის კრიზისის პერიოდში დემოკრატიის გადასარჩენად: 2018 წლის ანგარიში

Authors: ნანა კობაიძე, ლევან ცუცქირიძე, მაია მაჭავარიანი.

EECMD 2018 წლის საქმიანობის ანგარიში დემოკრატიული პროგრესის მხარდასაჭერად რეგიონში.

ქალების მონაწილეობა უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაში

Authors: ოლენა ზახაროვა, ანატოლი ოქტისიკი, სვეტლანა რადჩენკო

წინამდებარე პუბლიკაცია მოამზადა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრმა. პუბლიკაცია მიზნად ისახავს გაანალიზოს უკრაინის პოლიტიკური პარტიების ქმედებები პოლიტიკურ ცხოვრებაში ქალთა მონაწილეობის გასაზრდელად და მათ გასაძლიერებლად. კვლევა აგრეთვე აღწერს ძირითად გამოწვევებს ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის ზრდისთვის და გვთავაზობს რეკომენდაციებს უკრაინაში არსებული ვითარების უკეთესობისკენ შესაცვლელად. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ და უკრაინულ ენებზე.

ახალგაზრდების ჩართულობა უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაში: პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთების როლი

Authors: ანა დენისი

მოცემული კვლევის მიზანია გაანალიზოს უკრაინის პოლიტიკურ ცხოვრებაში ახალგაზრდების ჩართულობა და განსაზღვროს აღნიშნულ პროცესში პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთების როლი. წინამდებარე კვლევა აგრეთვე განიხილავს ახალგაზრდული ფრთების ორგანიზაციულ სტრუქტურებს, პოლიტიკური პარტიებისა და ახალგაზრდა ამომრჩევლების ურთიერთკავშირსა და ახალგაზრდებში პოლიტიკური პროცესებისადმი ინტერესის განელების მიზეზებს.  კვლევა მოიცავს მოცემული მდგომარეობის სამომავლო გაუმჯობესებისათვის საჭირო რეკომენდაციებსაც. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია უკრაინულ და ინგლისურ ენებზე.

პოლიტიკური განათლება უკრაინაში: არსებული მდგომარეობის ანალიზი

Authors: ოლენა ზახაროვა, ანატოლი ოქტისიკი, სვეტლანა რადჩენკო

წინამდებარე პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის მიერ და წარმოადგენს უკრაინაში პოლიტიკური განათლების არსებული მდგომარეობის ექსპერტულ ანალიზს. პოლიტიკის დოკუმენტი ავლენს სისტემურ ხარვეზებს, როგორც პოლიტიკური პარტიების, ისე აღნიშნულ საკითხზე მომუშავე სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მხრიდან, და აგრეთვე, გვთავაზობს მათი გადაჭრის გზებსაც. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია ინგლისურ და უკრაინულ ენებზე.

ღირებულებები, პროგრამები და ქმედებები: უკრაინული პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიებისა და საკანონმდებლო პოზიციების დადგენა

Authors: დენის რიბაჩოკი

წინამდებარე პუბლიკაციის მიზანია განსაზღვროს უკრაინის ძირითადი პოლიტიკური პარტიების იდეოლოგიები 2019 წლის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო საარჩევნო პროგრამების ანალიზის შედეგად. პარტიების პროგრამები განხილულია სამი მიმართულებით: საშინაო, საერთაშორისო და საჯარო. კვლევითი ნაშრომი აგრეთვე წარმოაჩენს სავარუდო გზებს პოლიტიკური პარტიების პროგრამების ხარისხის შემდგომი გაუმჯობესებისათვის. პუბლიკაცია მოამზადა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრმა  და ხელმისაწვდომია ინგლისურ და უკრაინულ ენებზე.

თბილისის მერობის კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამების ანალიზი

Authors: გივი კორინთელი, დავით ლეჟავა, კოკა კიღურაძე, ირაკლი ჟვანია, CENN

წინამდებარე პუბლიკაცია წარმოადგენს თბილისის მერობის კანდიდატთა წინასაარჩევნო პროგრამების ექსპერტულ ანალიზს. მათ, ვინც თვალს ადევნებს ჩვენს საქმიანობას, ეცოდინებათ, რომ წინასაარჩევნოდ კანდიდატთა პროგრამების ფინანსური რეიტინგიც შემოგთავაზეთ. წინამდებარე პუბლიკაცია კი ამ პროგრამების კიდევ უფრო სიღრმისეული შეფასებაა, რომელიც დარგის ექსპერტებმა მოამზადეს. პუბლიკაცია მომზადდა აღმოსავლეთ ევროპის მრავალპარტიული დემოკრატიის ცენტრის (EECMD) დაკვეთითა და საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური მხარდაჭერით.

გენდერული თანასწორობის შეფასება საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებში

Authors: ბაკურ კვაშილავა, ხატია გოგილაშვილი, ზვიად ბარქაია

პოლიტიკური პარტიების გენდერული თანასწორობის ინდექსი პარტიებს სამი ძირითადი განზომილებით აფასებს – საარჩევნო, ინსტიტუციური და პროგრამული. თითოეული განზომილება მოიცავს ინდიკატორების ერთობლიობას, რომელთაც მინიჭებული აქვთ კონკრეტული ქულა და მათი ერთობლიობა შემდგომში, პარტიებში გენდერული თანასწორობის ინდექსის შექმნის შესაძლებლობას იძლევა. საქართველოს პოლიტიკური პარტიების გენდერული რანგირება პირველად 2014 წელს ჩატარდა. წინამდებარე კვლევა მესამე რანგირებას წარმოადგენს, რომელიც 2017 წელს მოიცავს.